Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 498
    Trang hiện tại: 9 555
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 14/09/2017

Bài này tổng hợp danh sách các lệnh của bộ phần mềm KetcauSoft trong AutoCAD

Các bạn cũng có thể download danh sách này tại đây: download

CTK - Phần mềm thống kê cốt thép

CTK

ctk

Đọc file *.ctk và vẽ bảng thống kê

ITK

import_ctk

Vẽ bảng thống kê từ file đệm (file được tạo bằng lệnh Export trong CTK, không cần lưu file)

TKX

thong_ke_excel

Vẽ bảng thống kê từ file Excel

CTM

hieu_chinh_thong_ke

Hiệu chỉnh thống kê

THT

tonghopthep

Tổng hợp khối lượng cốt thép

CTI

chenthongke

Chèn một dòng thống kê vào vị trí chọn

KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình

STK

stk

Đọc file *.stk và vẽ bảng thống kê

IST

import_stk

Vẽ bảng thống kê từ file đệm (file được tạo bằng lệnh Export trong STK, không cần lưu file)

STM

hieuchinhstk

Hiệu chỉnh thống kê

TST

tonghopthepstk

Tổng hợp khối lượng thép

STI

chenthongkestk

Chèn một dòng thống kê vào vị trí chọn

KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê lanh tô

AT

velanhto

Vẽ lanh tô trên mặt bằng

ATK

thongkelanhto

Đặt tên, vẽ mặt cắt và thống kê cốt thép

KCS Ploter - Phần mềm in tự động trong AutoCAD

KL

vevungin

Vẽ đường đánh dấu vùng in

KP

kcsplotter

In các vùng được đánh dấu trong 1 file

KPP

kcsplotterpro

In các vùng được đánh dấu trong nhiều file

KCS SFD - Vẽ và thống kê cốt thép móng băng

SFD

vemongbang

Vẽ và thống kê cốt thép móng băng

PFDe - Vẽ và thống kê cốt thép móng cọc

PFD

vemongcoc

Vẽ và thống kê cốt thép móng cọc

PTSection - Vẽ mặt cắt sàn Ứng suất trước

PTS

matcatsanust

Vẽ mặt cắt sàn Ứng suất trước

QuickDraw - Triển khai các chi tiết kế cấu

SD

suadim

Sửa giá trị DIM thành cố định

TKT

thongketext

Thống kê các text có trong vùng được chọn

DP

vedamphu

Vẽ dầm phụ trên mặt bằng

VC

vecottrenmatbang

Vẽ cột trên mặt bằng

LKT

lokythuat

Vẽ ký hiệu lỗ mở trên mặt bằng

DG

veluoicot

Vẽ lưới cột

KTV

xuatktv

Xuất dữ liệu hình học + cốt thép cho phần mềm KTV

VB

vevachbe

Vẽ vách bể

RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm

RCB

rcbdraw

Vẽ và thống kê cốt thép dầm

DTMC

doitenmatcat

Đổi tên mặt cắt dầm

GB

getbeamdim

Lấy thông tin về kích thước hình học của dầm từ mặt bằng kết cấu

BB

breakbeam

Chia dầm phục vụ sắp xếp bản vẽ

BBI

breakbeammirror

Chia dầm dạng đối xứng

BX

break_line_x

Vẽ đường Break line theo phương X

BY

break_line_y

Vẽ đường Break line theo phương Y

BBY

break_line_y2

Vẽ đường Break line kép theo phương Y

RCCd - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột

RCC

rccdraw

Vẽ và thống kê cốt thép cột

RCS - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Sàn

VTS

vethepsan

Vẽ thép sàn trên mặt bằng

VMC

vematcatsan

Vẽ mặt cắt sàn

VDS

danhsothepsan

Đánh số và thống kê cốt thép sàn

VCL

canlesothep

Canh lề ghi chú thép

VHC

hieuchinhthepsan

Hiệu chỉnh thông tin thanh thép

VCF

rcsconfig

Thiết lập cho phần mềm

VTG

thepgiathepmu

Vẽ vùng đặt thép giá để phục vụ thống kê

VTG2

thepgiathepmu2

Vẽ vùng đặt thép giá để phục vụ thống kê (loại 2)

VCT - Phần mềm vẽ chi tiết cầu thang

VCT

vematcat

Vẽ mặt cắt thang

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel

Clip dưới đây giới thiệu về cách xem tải trọng đầu cọc trong SAFE và Copy hình ảnh vào file Excel để phục vụ thuyết minh tính toán

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: kcs, lệnh, autocad

Các bài viết liên quan: