Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 580
    Trang hiện tại: 24 239
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/08/2014

Sau khi hoàn thiện mô hình bao gồm việc khai báo Diaphragm, và tiến hành phân tích kết cấu (Analyze), Etabs sẽ hiển thị một thông báo lỗi thường hay gặp trong việc khai báo Diaphragm như sau: horizontal rigid diaphragm connection found between joints as different elevation. Nếu tiếp tục phân tích mô hình, Etabs sẽ không đưa ra kết quả phân tích dao động.

Ý nghĩa của thông báo là trong Diaphragm có những điểm không cùng cao độ với các điểm khác.

Cần thống nhất quan điểm về Diaphragm trước khi tìm hiểu khắc phục lỗi này:

  • Việc gán Diaphragm (rigid diaphragm) là để sử dụng giả thiết sàn tuyệt đối cứng, các điểm trong cùng 1 Diaphragm sẽ có cùng một chuyển vị ngang.
  • Dù công trình được đặt chung 1 Diaphragm, nhưng phạm vi áp dụng cho Diaphragm là cho từng tầng. Các điểm ở trong cùng 1 Diaphargm nhưng ở 2 tầng khác nhau thì có thể có chuyển vị ngang khác nhau.
  • Có 2 nhóm phần tử trong Diaphragm. Nhóm thứ nhất là Points, nhóm thứ hai là Shell. Do đó có thể gán Diaphragm bằng 2 cách, đó là: (1) chọn các điểm và click Assign > Joint/Point > Diaphragms; (2) chọn các tấm sàn và click Assign > Shell/Area > Diaphragms.

Như đã đề cập ở trên, khi trong 1 tầng, có các điểm ở cao độ trung gian của tầng cũng được gán vào Diaphragm thì Etabs sẽ báo lỗi như hình 2.8.1. Như vậy, để khắc phục thông báo lỗi ở trên, người dùng có thể thực hiện bằng cách loại bỏ các điểm trung gian giữa các tầng ra khỏi Diaphragm. Thông qua hai bước:

Bước 1: Loại bỏ các phần tử Ramp ra khỏi Diaphragm. Chọn rất cả các Ramp bằng cách click menu Select > by Area Object Type, trong cửa sổ Select Area Object Type, chọn Ramp và click OK

Tiếp tục click menu Assign > Shell/Area > Diaphragms (nếu không có phần tử Ramp nào trong mô hình thì menu này ở chế độ ẩn, không cần thực hiện tiếp bước này mà chuyển sang bước 2), trong cửa sổ Assign Diaphragm, chọn NONE và click OK.

Bước 2: Loại bỏ các Point ra khỏi Diaphragm. Chọn toàn bộ mô hình bằng cách sử dụng tổ hợp phím Ctrl+A, sau đó click menu Assign > Joint/Point, trong cửa sổ Assign Diaphragm, chọn NONE và click OK.

Bước 2 sẽ loại bỏ tất cả các point không đi kèm với phần từ Shell ra khỏi Diaphragm.

Sau khi thực hiện 2 bước trên, nếu khi phân tích mô hình mà Etabs vẫn hiện thông báo lỗi, thì nhiều khả năng trong mô hình đã có những phần tử Shell nằm ngang (không phải Ramp) ở cao độ trung gian giữa các tầng. Trong trường hợp đó, cần tìm ra được các phần tử này và thực hiện các bước tương tự như trên để gỡ bỏ chúng ra khỏi Diaphragm.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm

Khi tính toán đài cọc lệch tâm, việc sử dụng SAFE là một lựa chọn tất yếu. Lý do là chúng ta không thể sử dụng Excel đơn thuần để giải bài toán này, và nếu sử dụng sơ đồ Spring trong Etabs thì có những mâu thuẫn không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt móng lệch tâm trong bối cảnh làm việc độc lập với phần thân cũng sẽ mắc phải sai số trong kết quả tính toán.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, diaphragm, lỗi

Các bài viết liên quan: